Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Krajowy System Elektroenergetyczny?

Krajowy System Elektroenergetyczny, w skrócie KSE, to sieć połączonych ze sobą linii i  stacji elektroenergetycznych, które służą dostarczeniu energii elektrycznej od wytwórcy do wszystkich regionów kraju.

 

Co to jest i jak działa stacja elektroenergetyczna?

Stacje elektroenergetyczne są jednym z najistotniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – bez nich niemożliwe byłoby jego funkcjonowanie. Energia elektryczna z elektrowni transportowana jest do stacji elektroenergetycznych. Przesył energii odbywa się liniami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV, ponieważ im wyższe napięcie, tym mniejsze straty energii podczas jej przesyłu. W  systemowych stacjach elektroenergetycznych następuje zmiana poziomów napięć, a  energia, za pośrednictwem stacji 400/220/110 kV, trafia do sieci dystrybucyjnych (mniejszych stacji elektroenergetycznych, zwanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ)). W stacjach tych następuje dalsze obniżenie napięcia do poziomu 20, 15 lub 6 kV (tzw. napięcia średnie – SN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej stąd do licznych stacji transformatorowych, które już bezpośrednio zasilają większość odbiorców końcowych – zakłady przemysłowe i  gospodarstwa domowe.

 

Czy przebywanie w pobliżu stacji jest bezpieczne?

Jak pokazują liczne przykłady, grunty otaczające stacje elektroenergetyczne są wykorzystywane pod uprawy rolne czy hodowlę zwierząt. Przy wielu stacjach znajdują się budynki mieszkalne. Stacje są tak zaprojektowane, aby poza ich terenem przebywanie ludzi i  zwierząt było całkowicie bezpieczne.

 

Dlaczego stacje energetyczne są modernizowane?

Stacja Leśniów, podobnie jak wiele innych stacji elektroenergetycznych została wybudowana w latach 70 – tych. Modernizacja jest niezbędna z  uwagi na konieczność wymiany wielu urządzeń, które z  wiekiem się zużywają. Obecnie PSE realizują wiele inwestycji, zarówno dotyczących stacji elektroenergetycznych, jak i  linii energetycznych, których celem jest rozbudowa i  unowocześnienie systemu przesyłowego, a finalnym efektem będzie zwiększenie pewności zasilania w  energię elektryczną. Wszelkie sprawy dotyczące modernizacji można zgłaszać do kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Dane kontaktowedo nich można znaleźć na tablicy informacyjnej budowy. Pytania, uwagi czy wiadomości można również przekazywać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.stacjalesniow.pl.

 

Czy po modernizacji teren stacji powiększy się?

Nie, stacja będzie funkcjonować na tym samym terenie, co obecnie.

 

Kto decyduje o zlokalizowaniu stacji w danym miejscu?

Lokalizację stacji i linii planują doświadczeni inżynierowie PSE S.A. Planowanie stacji i linii jest konieczne, aby zapewnić stabilne działanie systemu i wykonywane jest na podstawie analizy zapotrzebowania regionu/obszaru w energię elektryczną.

 

Jak długo potrwa modernizacja? W  jakich godzinach prowadzone będą prace?

Prace będą prowadzone w  godzinach 7:00-19:00. Wykonawca dołoży starań, aby w  jak najmniejszym stopniu utrudniały one normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców. Modernizacja stacji Leśniów ma potrwać do końca maja 2018 r.

 

Czy w trakcie modernizacji będą wyłączenia prądu?

Modernizacja stacji nie będzie powodowała wyłączeń prądu.

 

Czy na stację można wejść?

Na stację elektroenergetyczną można wejść jedynie za specjalnym pozwoleniem wydawanym przez PSE. Stacja jest monitorowana i niepowołane do tego osoby nie mogą wejść na jej teren. Pamiętać należy, że nie można dotykać urządzeń infrastruktury stacyjnej.

 

Jak duży będzie zakres prac związanych z remontem?

Zadanie modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leśniów Wykonawca ma zrealizować kompleksowo, co w  pierwszym okresie oznacza konieczność uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych i pozwoleń a w drugim etapie – właściwe prace budowlane i remontowe.

 

Czy podczas modernizacji stacja będzie czynna?

Tak, stacja podczas modernizacji pracować będzie normalnie.

 

Co stanie się z urządzeniami, które zostaną zdemontowane?

Urządzenia demontowane i  wszelkie odpady powstałe w  wyniku modernizacji Wykonawca prac zobowiązany jest zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa.

 

Czy mieszkańcy naszej gminy będą mieli jakieś korzyści z tej modernizacji?

Zmodernizowana stacja elektroenergetyczna Leśniów zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim i całym województwie lubuskim, a także wpłynie na poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

 

Co to jest służebność przesyłu i czy właściciele za jej ustanowienie otrzymają wynagrodzenie?

Służebność przesyłu to narzędzie prawne regulujące sposób użytkowania nieruchomości w relacji pomiędzy jej właścicielem a przedsiębiorstwem przesyłowym. Każdy z właścicieli nieruchomości, na których ustanawiana jest służebność przesyłu, otrzyma stosowne wynagrodzenie z tego tytułu. Będzie ono wypłacane jednorazowo.

 

Jak można się skontaktować z wykonawcą prac?

Wszelkie sprawy dotyczące modernizacji można zgłaszać do kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Dane kontaktowe do nich można znaleźć na tablicy informacyjnej budowy. Pytania, uwagi czy wiadomości można również przekazywać poprzez formularz kontaktowy.