Zakres prac

Zadanie modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leśniów Wykonawca ma zrealizować kompleksowo, co oznacza m.in.:

 • opracowanie kompletnego projektu wykonawczego,
 • dostawę wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń oraz realizację robót budowlano-montażowych, wykonanie niezbędnych pomiarów, badań pomontażowych i prac rozruchowych,
 • modernizację pól transformatorowych strony 110 kV,
 • modernizację rozdzielni 220 kV,
 • montaż potrzeb własnych 400/230 V AV i 220 V DC w istniejącym budynku technologicznym,
 • montaż potrzeb własnych 15 kV w nowym budynku potrzeb własnych,
 • modernizację i rozbudowę obwodów wtórnych,
 • modernizację i rozbudowę urządzeń telekomunikacji i układów pomiarowych,
 • instalację Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) oraz Systemu Ochrony Technicznej (SOT),
 • modernizację i rozbudowę infrastruktury stacyjnej,
 • modernizację i rozbudowę ochrony p. porażeniowej oraz ochrony odgromowej,
 • demontaże, utylizację aparatury, urządzeń i materiałów,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacji stacji,
 • uporządkowanie i niwelację terenu,
 • spełnienie wymagań formalnoprawnych wynikających z Prawa Budowlanego i Prawa o Ochronie Środowiska.

Modernizacja stacji będzie realizowana przez doświadczonych wykonawców z firm ENERGO-SYSTEM S.A. i PBE ELBUD Katowice Spółka z o.o. Prace budowlano – montażowe będą prowadzone w godzinach 7:00 -19:00. Wykonawcy dołożą starań, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały one normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców. Modernizacja stacji Leśniów ma potrwać do końca maja 2018 r.