Aspekty prawne inwestycji

Realizacja inwestycji „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leśniów – Etap II” wymaga szeregu działań formalnoprawnych – od podpisania umowy z Wykonawcą, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Oznacza to m.in.:

  • opracowanie i zaopiniowanie u Zamawiającego projektu budowlanego i wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez właściwe urzędy terenowe,
  • uzyskanie decyzji środowiskowej,
  • uzyskanie niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnień z ENEA Operator Sp. z o.o. EC-ZG, decyzji administracyjnych oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
  • pozyskanie prawa do dysponowania gruntem pod przebudowę wprowadzeń linii, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego służebności przesyłu dla przebudowywanych odcinków wprowadzeń linii napowietrznych 220 kV,
  • opracowanie kompletnego projektu wykonawczego,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów środowiskowych.